E-Förslag

Övergå från kalhyggesbruk till hyggesfria metoder på kommunalt ägd skogsmark

Status
Utreds
Röstning avslutad
2023-06-27
Antal röster
56

Beskrivning
Jag föreslår att Sollefteå kommun går över till användning av hyggesfria skogsbruksmetoder på kommunalt ägd produktiv skogsmark utan särskilda naturvärden. Sollefteå kommun äger 7275 ha produktiv skogsmark och är en av de kommuner i Sverige med störst skogsinnehav. Jag förutsätter att kommunens skogar med höga naturvärden avsätts för naturvård eller sköts endast för att höja dess naturvärden. En övergång till hyggesfritt skogsbruk är också ett sätt att visa att kommunen sätter medborgarnas behov av fina rekreationsområden högt.

Sverige når inte upp till miljömålet ”Levande skogar”, och den negativa utvecklingen för skogens biologiska mångfald är alarmerande. Enligt Skogsstyrelsen är de största utmaningarna att nå målet fragmentering och minskande livsmiljöer på grund av avverkningar. De menar att vi måste öka både andelen skyddad skog och de arealer som brukas med hyggesfria metoder. SLU Artdatabanken slår fast att ”brist på kontinuitetsskogar, det vill säga skogar som aldrig har slutavverkats, är en av de främsta orsakerna till att skogslevande arter blir rödlistade.”

För definition av hyggesfritt skogsbruk hänvisar jag till BirdLife Sverige. https://birdlife.se/var-definition-av-hyggesfritt-skogsbruk-del-1/
.

Syftet med förslaget är att värna biologisk mångfald, naturvärden, klimat, upplevelsevärden, naturturism, friluftsliv och renbetesmarker.

Falun, Gällivare, Göteborg, Jönköping, Sundsvall och flera andra kommuner har redan infört hyggesfritt skogsbruk.

.
Med medborgarförslaget vill jag bidra till:
att öka den biologiska mångfalden i kommunens skogar
att ge skogen större motståndskraft mot torka, insektsangrepp, brand och storm
att öka inlagringen av kol i marken
att minska utsläppet av växthusgaser från skog och mark
att minska näringsläckaget från skogsbruket
att öka skogens sociala rekreationsvärden
att öka avverkningsnettot på längre sikt genom högre andel av sågtimmer och specialsortiment.
att minska skogsbrukets negativa påverkan på rennäringen
.

Problem med det dominerande kalhyggesbruket
- Kalhyggesbruket är det enskilt största hotet mot skogens biologiska mångfald
- Kalhyggen är inte trevliga att vistas på eller se på
- Ur klimatsynpunkt är det bättre att behålla marken trädbevuxen ur perspektivet att utsläppen av växthusgaser behöver minska kraftigt nu och under kommande decennium.

Jag vill därför att Sollefteå kommun blir en föregångare i hållbarhet genom en övergång till ett hyggesfritt skogsbruk på kommunal produktiv skogsmark. Den kommunala skogsmarken är vår gemensamma mark och känns extra viktig att den brukas hållbart.

I kommunens riktlinjer för skogsförvaltningen finns stöd för att överge kalhyggesbruket för ett mer variationsrikt och klimatanpassat skogsbruk, såväl som för att öka andelen naturvårdsavsättningar.

”Skogen är en kommunal, regional och nationell tillgång som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen. Skogsbruket ska vara präglat av principen om mångbruk, förutom hänsyn till miljö och ekologisk mångfald ska det finnas utrymme för kulturmiljövård, rennäring, viltvård, friluftsintresset och andra sociala värden.”

”En biologisk mångfald och genetisk variation i skogen ska säkras. Skogen ska brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper ska skyddas.”

(ur "Riktlinjer för ägande, skötsel och förvaltning av den kommunägda skogen 2021-2030", fastställd av kommunstyrelsen 2021-03-02)

Antal manuella röster