Egenkontrollprogram för tobakförsäljning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Värt att veta om egenkontrollprogram:

Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumeneter ska utöva egenkontroll över att försäljningen sker i enligthet med bestämmelserna i tobakslagen (1993:581). Du ska dokumentera kontrollen av verksmaheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat  för din verksamhet. Det är du som näringsidkare som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet bör innehålla försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring och märkning av tobaksvaror.

Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag för kommunen vid en tillsynskontakt. När du anmäler försäljning av tobaksvaror till kommunen ska du samtidigt bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram.

Berörda myndigheter

Statens folkhälsoinstitut är central tillsynsmyndighet för frågor kring ålderskontroll och varningstexter. Konsumentverket är central tillsynsmyndighet för frågor kring marknadsföring. Skatteverket ansvarar för frågor kring beskattning. I vissa fall är dock Tullverket beskattningsmyndighet. Tullverket ansvarar bl.a. också för kontroll av åldersgräns vid införsel från EU-land och import från ett tredje land. Länsstyrelsen ansvarar regionalt inom länet för samordning och viss tillsyn. Kommunen och polisen ansvarar lokalt för omedelbar tillsyn över handeln med tobaksvaror. Polisens primära uppgift är att ingripa mot brott som har begåtts, medan kommunens uppgift är framåtsyftande och ska säkerställa att regelsystemet följs i framtiden.

Utdrag ur tobakslagen (1993:581) 12 c §

En näringsidkare får inte tillhandahålla tobaksvaror för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske. Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Till anmälan enligt första stycket ska näringsidkaren foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen utan dröjsmål.

Mer information

För mer information om tobakslagen (1993: 581) och angränsande lagstiftning, se kommunens eller länsstyrelsens webbplats samt följande webbplatser: Statens folkhälsoinstitut www.fhi.se, Konsumentverket www.konsumentverket.se, Tullverket www.tullverket.se, Skatteverket www.skatteverket.se och Polisen www.polisen.se.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa