Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 9 § 2 Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen skyldighet att ge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader i samband med ordinarie assistents sjukfrånvaro, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB).

I högsta förvaltningsdomstolens dom (mål 3963-10) fastslås att schablonbeloppet för assistansersättning som utbetalas av Försäkringskassan inte är avsett att täcka kostnader för sjuklön till ordinarie personlig assistent då denne är sjuk.

Det innebär att kommunens skyldighet är att svara för den faktiska merkostnaden som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro, vilken  motsvarar sjuklön till ordinarie personlig assistent.

Förutsättningen är dock att vikarie har anlitats, det vill säga att assistans faktiskt har utförts. Detta enligt högsta förvaltningsdomstolens dom, (mål 6356-14).

Den enskilde måste ansöka om insatsen hos kommunen vid varje tillfälle. Denne kan genom fullmakt ge sin assistansanordnare rätt att ansöka, ta del av beslutet samt ta emot ekonomisk ersättning.

En ansökan om ekonomisk ersättning handläggs som ett sedvanligt

LSS-ärende och beslut fattas om insatsen enligt 9 § 2 LSS.

Beslutet kan överklagas.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa