Anmälan om verksamhet med bassängbad m.m.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Ritningar

Skalenlig ritning (1:20 eller 1:50) över lokalen ska bifogas anmälan

  • Rita in utrymmen/platser för t.ex. behandling, handtvätt, disk, rengöring, toaletter, duschar, städutrymmen etc.
  • Ritning och teknisk beskrivning som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i anmälan.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att man som verksamhetsutövare ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka, förebygga och i förekommande fall undanröja olägenhet för människors hälsa eller miljön. För anmälningspliktiga verksamheter gäller förutom Miljöbalken även kraven på egenkontroll som ställs i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. I egenkontrollen bör det bland annat finnas dokumenterade rutiner för att upprätthålla hygienen i samband med behandlingar, vid misstanke om smitta, för underhåll av lokaler och inredning, för städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning, för hantering av kemiska ämnen samt rutiner för kommunikation med kunderna m.m. Egenkontrollen ska anpassas till verksamhetens risker och behov och kan se olika ut för olika verksamheter.

Lagar och regler

Som verksamhetsutövare är man skyldig att känna till de lagar och regler som verksamheten omfattas av, t.ex. Miljöbalken, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad, FoHMFS 2014:12.

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

 

Kontakt

Miljö och byggenheten
samh.bygg@solleftea.se
0620 - 68 20 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@solleftea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa