Trafikanordningsplan vid vägarbete

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Trafikanordningsplan vid vägarbete

Om du ska utföra ett vägarbete, eller vill använda allmän platsmark så att det påverkar trafiken behöver du en godkänd trafikanordningsplan, TA-plan. Det gäller arbete eller aktivitet som ska utföras både på bilväg och gång- och cykelväg. Om du ska gräva eller borra i kommunens mark så behöver du även ansöka om grävtillstånd.
Innan ett arbete får påbörjas ska TA-planen och grävtillstånd godkännas av kommunen.

Sök först tillstånd hos polisen i vissa fall

Du behöver tillstånd från polisen för att använda en offentlig plats för byggetablering, ställa ut en arbetsbod, byggställning, kran, lift, container, eller upplag.
Ett undantag från regeln är om du använder platsen tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Ring polisen och fråga om du är osäker på om du behöver polistillstånd eller inte. Polisen skickar ansökan på remiss till kommunen.

TA-plan - ansök via e-tjänst

Trafikanordningsplanen som du måste skicka till kommunen ska innehålla en ritning över de avstängningsåtgärder som ni tänkt använda för att kunna utföra vägarbetet på ett säkert sätt. Du måste också ange mått på de ytor som används för arbetet och vilka mått som blir kvar av gata, gång- och cykelbana. Du kan enkelt skicka in din trafikanordningsplan via vår e-tjänst.
I vår e-tjänst kan du ansöka om en TA-plan

Skicka in i tid

För att vara säker på att din ansökan blir godkänd i tid så behöver du skicka i ansökan tre (3) veckor innan du tänkt att starta ditt arbete. Trafikanordningsplanen måste vara godkänd innan arbetet får påbörjas. De krav vi ställer för trafikanordningsplanen framgår av Sveriges kommuner och landstings handbok "Gatuarbete i tätort". 
På SKR kan du läsa handboken om arbete i tätort

Krav på informationsskyltar

När du stänger av gatan, helt eller delvis, eller leder om trafiken så måste du informera de som går förbi arbetsområdet om vad som pågår och hur de tar sig fram på bästa sätt. Det ska finnas informationsskyltar i lämplig storlek, dock minst A2, placerade så att trafikanter får nödvändiga upplysningar i god tid. På skylten ska denna information finnas:

  • Vad det är för arbete eller omledning som pågår. Med andra ord vad ni gör på platsen.
  • Hur länge arbetet/omledningen pågår
  • Vem som ansvarar för arbetet/omledningen. Det kan vara en företagslogga till exempel.

Granskning och godkännande

Utföraren förbinder sig vid erhållandet av en granskad trafikanordningsplan att följa den samt regler, bestämmelser och anvisningar som kommunen utfärdat för arbete på väg.

Förändringar

Om en godkänd trafikanordningsplan ändras krävs nytt godkännande. Om ändringen gäller placering av vägmärken som kräver formella beslut, som hastighetsnedsättning, omkörningsförbud med flera, ska en ansökan om detta skickas in på nytt.

Grävtillstånd och markupplåtelse

  • Om du ska gräva eller borra i kommunens mark måste du även ansöka om grävtillstånd. Om du behöver ställa upp en container eller använda kommunens mark på annat sätt så måste du ansöka om markupplåtelse.
    Ansökan om grävtillstånd
  • Ansökan om markupplåtelse: kontakta Sollefteå kommun, Tekniska enheten.
  • Glöm dessutom inte bort att anmäla grävarbeten till Ledningskollen. https://www.ledningskollen.se/

Kontakt

Tekniska enheten
kommun@solleftea.se
0620 - 68 20 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@solleftea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-Legitimation
  • Skiss/Ritning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa