Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

5 kap. 5 § 4 st., 8 kap. 8 § 4 st. alkohollagen (2010:1622)

Värt att veta om egenkontrollprogram

Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera att försäljningen i din butik eller serveringen på din restaurang följer bestämmelserna i alkohollagen (2010:1622). För att säkerställa att bestämmelserna kommer att följas ska du dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet. Det är näringsidkaren, det vill säga du som äger verksamheten, som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet bör bland annat beskriva hur personalen ska få information om alkohollagens bestämmelser och vilka rutiner som ska följas när det gäller att sälja folköl.

Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag för kommunen när det blir tillsyn. Om du inte följer alkohollagens bestämmelser kan kommunen ge dig försäljningsförbud eller en varning. Det gäller också om du inte har ett egenkontrollprogram.

Har du serveringstillstånd? Då behöver du inte ha ett egenkontrollprogram eftersom du redan uppfyller alkohollagens regler för serveringstillstånd.

Egenkontroll

5 kap. 5 § 3 och 4 st. Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där försäljningen sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program.

8 kap. 8 § 3 och 4 st. Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där serveringen ska ske. Servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. Vad nu sagts gäller inte i fall som avses i 1 a §, 1 b § eller den som har serveringstillstånd.

Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen.

Berörda myndigheter

Folkhälsomyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av alkohollagen och anslutande föreskrifter. Länsstyrelsen ansvarar regionalt inom länet för tillsyn över kommunerna samt för att ge kommunerna råd i deras verksamhet. Kommunen och Polismyndigheten ansvarar lokalt för tillsyn över handeln med folköl. Polisens huvudsakliga uppgift är att ingripa vid brott som har begåtts, medan kommunens uppgift är att säkerställa att regelsystemet följs i framtiden.

Marknadsföring

Konsumentverket är tillsynsmyndighet för frågor kring marknadsföring och är ansvarig för tillsynen vid försäljningsställen för folköl.

Marknadsföring av folköl är tillåten utanför och inne på ett försäljningsställe. Utanför försäljningssäljstället kan det vara en skylt, affisch eller likande som är monterad på fasaden eller en skylt som står inom några meters avstånd från ingången. Reklam och marknadsföringen av folköl får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana människor att dricka folköl. Utformningen får heller inte väcka särskild uppmärksamhet eller uppmana till att dricka folköl. Marknadsföringen får inte vara ett dominerande inslag i miljön, genom t.ex. omfattande exponering av varan. Den får inte heller rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år. Det är tillåtet att lämna priserbjudande på folköl.

Mer information

För mer information om alkohollagen och anslutande föreskrifter, kontakta din kommun.

 

Sollefteå kommun

Miljö- och byggenheten

Djupövägen 3

88180 Sollefteå

0620-682000    samh.bygg@solleftea.se

 

 

 

 

 

 

Åldersgränsdekaler samt utbildnings- och informationsmaterial om alkohollagens försäljningsbestämmelser om folköl finns att beställa på Folkhälsomyndighetens webbplats www.folkhalsomyndigheten.se/tillsyn.

 

Kontakt

Miljö- och byggenheten
samh.bygg@solleftea.se
0620 - 68 20 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@solleftea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa