Inackorderingstillägg - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan få inackorderingstillägg?

Inackorderingstillägg kan beviljas fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. För att det ska beviljas ska eleven

  • studera i gymnasieskola
  • studera på heltid

Om eleven är antagen enligt ”Frisök”, det vill säga i mån av plats, beviljas inte inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg beviljas om eleven på grund av lång (minst 45 km) eller besvärlig resväg (minst 3 timmar per dag) behöver inackordera sig på skolorten. I undantagsfall kan elev beviljas inackorderingstillägg för inackordering på hemorten. Det måste då finnas speciella skäl. Tillägget inkluderar även bidrag till hemresor.

När ska ansökan göras?

Tillägget söks inför varje nytt läsår, senast den 31 augusti.

Ansökan kan inte behandlas utan inackorderingsadress. Vänta alltså med ansökan till dess att ni vet vilken adress eleven ska vara inackorderad på.

Studier vid friskola eller ansökan om extra tillägg

Om eleven ska studera vid friskola ansöker ni om inackorderingstillägg via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Ansökan om extra tillägg söks också via CSN.

Bidragets storlek

Inackorderingstillägg utgår med 1/30 av prisbasbeloppet. (Socialförsäkringsbalken 2010:110 2 kap. 6-7 §§). Tillägget betalas ut nio (9) månader per läsår (september-maj).

Beslut om inackorderingstillägg sänds till vårdnadshavare alt. myndig elev.

OBS! Inackorderingstillägg och resetillägg/busskort för dagliga resor, kan inte utgå samtidigt. Det är inte tillåtet att söka båda dessa bidrag för samma tidsperiod.

Upplysningar

Upplysningar om inackorderingstillägg lämnas av antagningskansliet.
 

Kontakt

Antagningskansliet
0620 - 68 22 57

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@solleftea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa