Bygglov - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva byggnad (bostad eller verksamhet) eller göra en markförändring som kräver bygglov är det den här tjänsten du använder.

Det är bra om du förbereder din ansökan. Kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område, informera grannarna om det du ska göra och ta fram de handlingar som du ska bifoga din ansökan.

Mer information om hur du söker bygglov hittar du på kommunens webbplats:

Exempel på ritningar:

OBS! Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet. Har meddelat bygglov/anmälan inte utnyttjats inom giltighetstiden, vilken är två år, får 30 % av erlagd avgift för lov/anmälan återbetalas om sökanden begär det. Sådan begäran ska skriftligen framställas senast inom sex månader efter det att bygglovet upphört att gälla. I annat fall förfaller rätten till återbetalning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-Legitimation
  • Situationsplan
  • Fasadritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa